Contacts

Recently updated on: 2023-12-01

Location

40 Dianjiangtai Road,Nanjing 210031Contact us

Tel: +86-025-58606643

E-mail:

lei.shu@njau.edu.cn ;

ruhan@stu.njau.edu.cn ;

tingting.hu@njau.edu.cn .